ŘÍŠE: HOUBY
Fungi

    - znaky společné s rostlinami i živočichy:
            - R: nepohyblivost, syntéza vitamínů, buněčná stěna
            - Ž: heterotrofní, chitin, glykogen

    - stavební jednotka: houbové vlákno > HYFA
    - hyfy vytvářejí podhoubí > MYCELIUM
                                                - nižší houby > nepřehrádkované mycelium
                                                - vyšší houby > přehrádkované mycelium
    - vlákna mycelia mohou vytvářet nepravá pletiva (plektenchym, pseudoparenchym; = pouze uspořádání hyf)
    - vývojově vyšší houby vytvářejí plodnice
    - buňka (například kvasinka)
    - rozšíření: téměř všechny biotopy, nejvíce v půdě a rostlinném odpadu (optimální teplota: 4 - 40°C)
    - výživa: saprofyti, paraziti, symbióza (lišejníky, mykorhiza)
    - rozmnožování
            - nepohlavní = zoospora, sporangiospora, konidie
            - pohlavní = askospory, bazidiospory

SYSTÉM HUB
Doposud čtyři ODDĚLENÍ, záleží ovšem na tom kterém systému (někteří vědci vůbec neřadí některá tato oddělení k houbám):

            1. HLENKY Myxomycota

            2. CHYTRIDIOMYCETY Chytridiomycota

            3. OOMYCETY Oomycota

            4. PRAVÉ HOUBY Eumycota

Oddělení: HLENKY - Myxomycota
    - nejasné systematické zařazení
    - netvoří mycelium, ale plazmódium (= slizovitá, mnohojaderná, plazmatická hmota, obvykle nápadně zbarvená)
    - vyskytují se na tlejících pařezech, na opadance
    - za příznivých podmínek tvoří plodničky
    - speciální rozmnožování buňky: mixaméby + mixomonády
    - zástupci:
            - vlčí mléko
            - nádorovka kapustová (parazit)

Oddělení: CHYTRIDIOMYCETY - Chytridiomycota
    - starobylá skupina (kambrium)
    - jednobičíkaté gamety, zoospory
    - jednobuněčná stélka, trubicovité mycelium bez přehrádek
    - saprofyti, paraziti; sladká voda, půda
    - zástupci:
            - rakovinec bramborový

Oddělení: OOMYCETY - Oomycota
    = řasovky (celulózní buněčná stěna, zoospory se 2 nestejně dlouhými bičíky)
® řasy?
    - vodní paraziti, saprofyti, původci chorob rostlin
    - zástupci: plíseň bramborová,
vřetenovka révová

Oddělení: PRAVÉ HOUBY - Eumycota
                       
- dělíme je na tři třídy:

    Třída: Zygomycety - houby spájivé
                - rozvětvené nepřehrádkované mycelium
                - rozmnožování: zygogamie (zygospory), sporangiospory
                - saprofyti, edafon, paraziti hmyzu
                - zástupci: kropidlovec černavý, plíseň hlavičková

    Třída: Askomycety - houby vřeckovýtrusé
                - nejpočetnější skupina hub, článkované mycelium (× kvasinky)
                - v přehrádkách centrální otvor (komunikace)
                - tvorba pohlavní orgánů
                - většina života > haploidní podhoubí
                - rozmnožování:
                        > obsah samčího anteridia přejde do samičího archegonia
                        > samčí a samičí jádro se přiloží k sobě, ale nesplývají (plazmogonie, vzniká dikaryotické podhoubí)
                        > dikaryotické podhoubí tvoří výběžky, kde dochází ke splynutí jader (karyogamie)
                        >  výběžků vyrůstají vřecka (vřecko = ascus)
                        > ve vřeccích projdou diploidní jádra nejdříve meiózou a pak mitózou
                        > vzniká 8 askospor
                - zástupci:
                        - Penicillium (konidie), Aspergillus
                        - americké padlí angreštové, padlí jabloňové
                        - hlízenka ovocná (monilióza)
                        - paličkovice nachová (alkaloidy ergotomin, ergotoxin - farmacie) - „námel“
                        - lanýž černý, smrž obecný
                        - kvasinky (dříve samostatné endomycety) - pučení; alkoholové kvašení, kvasnice, dermatomykózy

    Třída: Bazidiomycety - houby stopkovýtrusé
                - vývojově nejvyšší skupina hub
                - článkované mycelium
                - v přehrádkách soudkovité ztluštěniny
                - nevytvářejí pohlavní orgány
                - tvoří sekundární dikaryotické podhoubí
                - plodnice = třeň + klobouk
                - bazidie ve výtrusorodém roušku = hymenium (lupeny nebo rourky)
                - rozmnožování:
                    > převažuje dvoujaderné podhoubí, které vzniká z pohlavně odlišených výtrusů
                    > v hymeniu dochází ke karyogamii a následné meióze
                    > vznikají čtyři bazidiospory
                - pozor na záměnu některých zástupců:
                    > žampion ovčí (lupeny růžové, pochva chybí) × muchomůrka jízlivá (lupeny bílé, pochva)
                    > muchomůrka růžovka (dužnina po poranění růžoví, rýhovaný prsten) × muchomůrka tygrovaná (dužnina bělavá, prsten blanitý)
                    > čirůvka májovka (lupeny bělavé, výskyt IV - VII) × závojenka olovová (lupeny růžové, výskyt VII - IX)
                    > další zástupci: bedla vysoká, hlíva ústřičná, holubinky, liška obecná, václavka smrková

    Srovnání tříd Ascomycetes a Bazidiomycetes

 

  vřeckovýtrusé houby

  stopkovýtrusé houby

 

   - ve vývojovém cyklu převládá
     jednojaderné primární mycelium

   - ve vývojovém cyklu převládá
     dvoujaderné sekundární mycelium
     - vytváří se orgány
     pohlavního rozmnožování
   - pohlavní orgány chybějí, při pohlavním rozmnožování
     splývají hyfy primárního mycelia
     - pohlavní výtrusy (askospory) se tvoří uvnitř vřecek,
     obvykle v počtu 8
   - pohlavní výtrusy (bazidiospory) vznikají na povrchu
     bazidií, obvykle v počtu 4

 

SKUPINA: LIŠEJNÍKY    ~    LICHENIZOVANÉ HOUBY
    - symbiotické komplexní organismy > dvě složky:
            > mykobiont (houba, většinou askospora) - minerály, živiny
            > fykobiont (sinice, řasa) - fotosyntéza
    - tělo: stélka (stavba: vrstva korová - fykobiont - mykobiont - vrstva korová - příchytná vlákna, hyfy)
                    1. korovitá - celou spodní stranou přirůstá k podkladu (lišejník zeměpisný)
                    2. lupenitá - rozprostřená do plochy, volné okraje laločnaté (terčovky)
                    3. keříčkovitá - větvená, upevněná v jednom místě (dutohlávky)
    - zástupci: terčovník zední, terčovka bublinatá, hávnatka psí, dutohlávka sobí, provazovka rozkvetlá, větvičník slívový, ...
    - rozmnožování:
            > pohlavní (tvorba plodnic - houba)
            > nepohlavní:
                    - úlomky stélky
                    - soredie (kulovité spletence houby s řasou)
                    - izidie (drobné výrůstky stélky)
    - význam: průkopníci života, bioindikátory