PODŘÍŠE: PRVOCI ~ JEDNOBUNĚČNÍ
Protozoa

Systematická problematika
Vzhledem k faktu, že touto skupinou organismů zřejmě prochází nejasná hranice mezi říší rostlinnou a živočišnou (například bičíkovci), označují ji někteří biologové za samostatnou říši Protista. Na těchto stránkách se ale z praktických důvodů budeme držet systému, v němž jsou prvoci jednou z podříší říše živočišné, která zahrnuje živočichy, jejichž tělo je tvořeno jednou buňkou.

 CHARAKTERISTIKA PRVOKŮ 
    - tělo tvořeno pouze jedinou buňkou, která zajišťuje všechny projevy života: pohyb, příjem potravy, metabolismus, vyměšování, rozmnožování,
    - růst, dráždivost (reakce na podněty)
    - mohou vznikat mnohojaderné útvary – plazmódia
    - tělo: pelikula, schránky, cysty
    - pohyb: panožky, bičík, brvy
    - potravu přijímají celým povrchem těla nebo fagocytózou > potravní vakuola; někdy buněčná ústa a buněčná řiť
    - pulzující vakuola > osmoregulátor sladkovodních
    - dva typy jader u nálevníků: makronukleus (vegetativní), mikronukleus (generativní)
    - smysly: světločivná skvrna (stigma), myonemy, trichocysty (buněčný jed)
    - vakuoly, mitochondrie, ribozomy, ...
    - rozmnožování:
        1) nepohlavní – dělení podélné a příčné, pučení, schizogonie (rozdělení mateřského org. na více dceřinných org.), sporogonie (rozpad spor)
        2) pohlavní – méně obvyklé, zvýšení životaschopnosti, po oplození zastavení vývoje (encystace); kopulace, konjugace

 TAXONOMIE PRVOKŮ 

ŘÍŠE: ŽIVOČIŠNÁ
  PODŘÍŠE:   PRVOCI
     KMEN:      PRAPRVOCI
        PODKMEN:         BIČÍKOVCI
        PODKMEN:         KOŘENONOŽCI
     KMEN:      VÝTRUSOVCI
     KMEN:      HMYZOMORKY
     KMEN:
parazité
parazité     VÝTRUSENKY
     KMEN:      NÁLEVNÍCI

    - podrobnější systematika podříše Protozoa ke stažení v sekci DOWNLOAD

 

 PŘEHLED ZÁKLADNÍCH SKUPIN PRVOKŮ 

 BIČÍKOVCI 
    - přechod mezi rostlinami a živočichy
    - živočišní nemají plastidy
    - pohyb: jeden nebo více bičíků
    - podélné dělení, stigma
    - zástupci:
            BODO (2 bičíky, stojaté vody, organické nečistoty)
            TRUBÉNKY (1 bičík, límeček z pelikuly, kolonie)
            TRYPANOZÓMA SPAVIČNÁ (cizopasí v tělních tekutinách > undulující membrána, moucha tse-tse, spavá nemoc)
            BIČENKA POŠEVNÍ (4 bičíky, choroba trichomoniáza)
            LAMBLIE (8 bičíků, 2 jádra, horečky a průjmy, hlavně v jižní Evropě)

 KOŘENONOŽCI 
    - pohyb: panožky
    - fagocytóza, někteří mají schránky
    - zástupci:
            MĚŇAVKY (m. zubní, m. velká, m. bahenní, m. střevní, m. úplavičná)
            KRYTENKY (sladkovodní, chitinové schránky; rozlitka hrušková)
            DÍRKONOŠCI (v moři, Ca schránky; penízek – nummulitové vápence, kulovinka – globigerinové bahno)
            SLUNIVKY (sladké vody, rašeliniště, schránka z oxidu křemičitého nebo z chitinu)
            MŘÍŽOVCI (plankton teplých moří, schránka z oxidu křemičitého nebo z chitinu, symbióza s řasami; radiolárové bahno)

 VÝTRUSOVCI 
    - specializovaní parazité (přichycovací aparát, redukce organel a smyslů, rozmnožování)
    - pronikají do hostitelské buňky (apikální komplex organel)
    - pohlavní i nepohlavní stadia (nepohlavní stadia jsou invazivní)
    - velmi časté je střídání hostitelů
    - zástupci:
            KOKCIDIE (buňky střeva a žlučovodů zajícovců, kteří jsou cekotrofní > často propuká onemocnění kokcidióza)
            TOXOPLAZMA (patří mezi kokcidie, napadá různé části těla, má ji v sobě 40 % obyvatelstva)
            KRVINKOVKY (zimnička – malárie, nepohlavní stadia napadají buňky jater a červené krvinky, v nichž se množí, komár Anopheles)

 HMYZOMORKY 
    - cizopasníci bezobratlých, členovců nebo ryb
    - aktivní stadium (měňavkovitý tvar)
    - spory mají buněčný obsah obtočený pólovým vláknem
    - zástupci:
            HMYZOMORKY (h. včelí, h. bourcová)

 VÝTRUSENKY 
    - cizopasí v mezibuněčných prostorách studenokrevných živočichů
    - měňavkovitá aktivní stadia
    - spory vznikají z více buněk, mají 1–6 pólových váčků
    - zástupci:
            RYBOMORKY (r. pstruží, r. parmová; napadají svaly, vytváří boule, „parmový mor“)

 NÁLEVNÍCI 
    - klidová stadia (cysty, spory)
    - pohyb pomocí řasinek (brvy)
    - na povrchu těla pelikula z dvojité membrány
    - v pelikule trichocysty („buněčný jed“)
    - dvě jádra: vegetativní (= makronukleus; životní funkce), generativní (= mikronukleus; rozmnožování)
    - pulzující vakuola, buněčná ústa, buněčný jícen, buněčná řiť
    - konjugace, příčné dělení
    - zástupci:
            TREPKA (zdržují se u bakteriální blány na hladině, potrava)
            BOBOVKA (typicky prodloužené některé brvy)
            VEJCOVKA
            VÍŘENKA (přisedlá, brvami víří vodu a přihání si potravu)
            MRSKAVKA (přisedlá, více veg. a gen. jader uspořádaných do korálkovitého řetězce)
            KEŘENKA (tvoří přisedlé kolonie)
            BACHOŘEC (bachor a čepec přežvýkavců, brvy jen v několika kruzích, symbióza)
            SLÁVINKA
            ROURNATKY (rozmnožují se pučením, brvy mají pouze dceřinná stadia – čerstvě oddělené pupeny)

 EKOLOGIE PRVOKŮ 
    - konzumenti I. („býložravci“) a II. řádu (predátoři), reducenti

   prvoci saprofytičtí = živí se odumřelými organickými zbytky, bioindikátory – bodo, nálevníci
  
prvoci komenzální = žijí ve střevech obratlovců, neškodí – měňavka střevní
  
prvoci symbiotičtí = prospívají si s hostitelem navzájem – bachořci
  
prvoci parazitičtí = škodí hostiteli, původci chorob – výtrusovci, hmyzomorky, výtrusenky